एक दिन सडकमा…

फोटोः Lesley Ann Ercolano
फोटोः Lesley Ann Ercolano