प्रधानमन्त्री कोइराला र युरोपेली काउन्सील अध्यक्ष रोम्पोइ सोमबार ब्रसेल्समा

प्रधानमन्त्री कोइराला र युरोपेली काउन्सील अध्यक्ष रोम्पोइ सोमबार ब्रसेल्समा